Emocijzīmes komunikācijā ar datora starpniecību

Kā savu bakalaura darba tematu, beidzot Rīgas Stradiņa universitāti, izvēlējos tēmu par vīriešu un sieviešu valodas lietojuma atšķirībām. Lūk neliels ieskats par emocijzīmēm kopumā un to lietojuma atšķirībām portāla draugiem.lv domubiedru diskusijās.

Tā kā komunikācijā ar datora starpniecību neverbālās valodas izpausmes nav iespējams paust, tās ierastajos veidos kā tas ir klātienes komunikācijā aci pret aci, tās tiek aizstātas ar pieejamajām rakstu zīmēm un to kombinācijām. Laika gaitā komunikācijas ar datora starpniecību lietotāji paši ir izstrādājuši un iemācījušies lietot dažādas rakstzīmju kombinācijas, lai papildinātu komunikāciju un attieksmi, paužot savu viedokli. Viens no veidiem kā paust neverbālās valodas izpausmes ir emocijzīmju, jeb smailiju lietošana. Emocijzīmes ir grafiskie elementi, kurus iespējams pievienot raksta saturam. Serverī ir jau iepriekš definētas emocijzīmes, taču administrators var arī pievienot vēl papildus emocijzīmes.
Emocijzīmes, galvenokārt, aizstāj neverbālo valodu, kas liecina par sejas izpausmēm, pielietojot tastatūras rakstzīmes un var veicināt apmaiņu ar emocionālu informāciju, tādējādi nodrošinot papildus sociālo pasākumu nianses, kuras atrodamas ziņojuma verbālajā tekstā. Emocijzīmes paspilgtina, precizē un papildina domu, par to liecina arī Lo Šao Kang (Lo, Shao-Kang) veiktā pētījuma rezultāti, ka interneta lietotājiem saskaroties ar tīru tekstu bez emocijzīmēm, lielākā daļa cilvēku nespēj uztvert pareizās emocijas, attieksmi un nolūku. Tomēr, ja tam pašam kontekstam tiek pievienotas emocijzīmes, saņēmēja uztvere ziņojumam sāk būtiski mainīties. Izmantojot arī pretējas nozīmes emocijzīmes, saņēmēji parāda ārkārtīgi atšķirīgu uztveri. Emocijzīmes ļauj saņēmējam pareizāk uztvert emociju līmeni un virzību, attieksmi un vērību izteicieniem. Līdz ar to, nepārprotami emocijzīmes tik tiešām pilda neverbālās komunikācijas funkcijas komunikācijā ar datora starpniecību.
Kā jau iepriekš minēts, emocijzīmes var būt gan kā tekstam klāt pievienots attēls, gan rakstzīmju grupējums. Dažādos forumos, tiešsaistes spēlēs un tērzētavās emocijzīmes visbiežāk tiek piedāvātas jau automātiski, kā grafiski attēli, kas aizvieto to rakstīšanu ar rakstzīmēm.

Emocijzīmju variācijas
Rakstot emocijzīmes ar rakstzīmēm, tradicionāli tās ir no kreisās uz labo pusi, līdz ar to visbiežāk emocijzīmes acis atrodas pa kreisi, tad seko deguns (var arī nebūt) un visbeidzot mute, šādi pierakstītu emocijzīmi, daudzas programmas un interneta tīmekļa vietnes atpazīst automātiski, pārvēršot šo rakstzīmju kopu par attiecīgās emocijzīmes attēlu, taču reizēm, tiek lietots reversa virziena emocijzīmes pieraksts, kurš visbiežāk netiek atpazīts un pārvērsts par attēlu.
Emocijzīmju pieraksts bieži vien ir atšķirīgs. Paužot vienu un to pašu neverbālās sejas izpausmi, tā var tik pierakstīta atšķirīga. Piemēram, acis var apzīmēt gan ar kolu, gan vienādības zīmi savukārt muti gan ar iekavām, gan kvadrātiekavām. Līdz ar to, viena no populārākajām emocijzīmēm var tikt apzīmēta vairākos variantos, piemēram: : ) : -) :] :-] =) un =] Tas pats attiecas arī uz citām emocijzīmēm un to pierakstīšanu, piemēram, izbrīns var tikt attēlots, gan ar lielo un mazo burtu ‘o’, gan ciparu ‘0’: : o :O :0 Dažos gadījumos noteiktas rakstzīmes izmantošana var labāk izskatīties ar kādu noteiktu fontu, kā gadījumā, tai biežāk tiek dota priekšroka. Dažkārt emocijzīmju pierakstu var ietekmēt arī tastatūras izkārtojums.

Secinājumi par emocijzīmju lietojumu no darba pētījuma daļas
No iegūtajiem datiem izriet, ka emocijzīmju lietojuma biežums vīriešiem un sievietēm ir samērā līdzīgs un tas iezīmē tikai 2% starpību, ka sievietes emocijzīmes lieto biežāk. Līdz ar to var apgalvot, ka kopējā vīriešu un sieviešu emocijzīmju lietojuma biežumā būtiskas atšķirības nav, kas nesaskan ar iepriekš veiktajiem pētījumiem, kuri apgalvo ka sievietes asinhronajā komunikācijā izmanto vairāk emocijas nekā vīrieši. Nedaudz lielākas atšķirības parādās raugoties tikai uz komentāriem kuros pausta kaut viena emocijzīme, neskaitot emocijzīmes, bet gan komentārus kuros tās izmantotas, kas atspoguļo to, ka sievietes komentārus ar emocijzīmēm lieto par 7% vairāk, nekā vīrieši.
Tomēr emocijzīmju veida biežuma lietojums parāda būtiskas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, jo sievietēm visbiežāk lietotā emocijzīme ir smaids, kuru sievietes lieto par 18% biežāk nekā vīrieši un vīriešu biežāk lietotā emocijzīme ir smiekli, kuru viņi lieto par 34% biežāk nekā sievietes. Tādējādi sievietes pārsvarā komunikācijā ar datora starpniecību pauž smaidošas emocijzīmes, kas pauž pozitīvu attieksmi, laipnību un draudzīgu nostāju. Turpretī vīrieši visbiežāk izvēlas lietot emocijzīmi, kas pauž smieklus, tādējādi, pastiprinot savu pausto tekstu vairāk kā humoristiskāku, nenopietnāku, jeb arī ironiskāku. Vīrieši vairāk lieto emocijzīmes, kas izpaužas ar smiekliem, izbrīnu, ‘vēsumu/pārākumu’, iesišanu otram, un ņirgāšanos, savukārt sievietes galvenokārt lieto emocijzīmes, kas izpaužas ar smaidu, acs piemiegšanu, prieka paušanu palecoties, dusmošanos, sveicināšanos/māšanu ar roku un nosarkšanu. Pārējās no portālā pieejamajām emocijzīmēm apskatīto autoru komentāros tiek lietotas ~1-5 reizes, vai netiek lietotas nemaz.
Atšķirības starp vīriešiem un sievietēm iezīmējas arī atkarībā no sarunu temata, kur vīrieši tās vairāk lieto sarunu tematos par makšķerēšanu, sabiedriskajām attiecībām, bet sievietes par māmiņām, solāriju un ceļošanu. Smaida emocijzīmju lietojumā vislielākās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm vērojamas sarunu tematā par veselīgu dzīvesveidu, kurā vīrieši šo emocijzīmi lieto par 37% vairāk nekā sievietes no kopējā šīs emocijzīmes skaita katram dzimumam, kā arī izteiktāka atšķirība vērojama sarunu tematā par mācībām ārzemēs, kurā sievietes šo emocijzīme lieto par 13% vairāk nekā vīrieši.
Vīriešu un sieviešu emocijzīmju lietojuma atšķirības atkarībā no vecuma novērojamas visās vecuma grupās. Būtiskākā tendence parādās vecuma grupā no 21-30 gadiem, kurā vīrieši par 28% (no kopējā vīriešu un sieviešu emocijzīmju skaita vecuma grupā), kas savukārt ir pretēji kopējai tendencei, kura atspoguļo, ka sievietes emocijzīmes lieto biežāk nekā vīrieši, kura atspoguļojas arī pārējās vecuma grupās. Raugoties uz biežāk lietoto vīriešu un sieviešu emocijzīmju veidu lietojuma biežumu vecuma grupās, zīmīgi, ka atšķirībā no kopējās vīriešu tendences lietot smaida emocijzīmi mazāk nekā sievietēm, vecuma grupā no 41-57 gadiem vīrieši to lieto par 14% biežāk nekā sievietes. Šāda pati atšķirīga tendence parādās vīriešu biežāk lietotajai emocijzīmei smiekliem, kuru lietojumu vecuma grupā no 41-57 gadiem sievietes lieto vairāk nekā vīrieši par 27% (no kopējā vecuma grupas vīriešu un sieviešu smieklu emocijzīmju skaita), kā arī vīrieši šajā vecuma grupā to nelieto nemaz. Sievietes smaida emocijzīmi visvairāk lieto vecuma grupā no 31-40 gadiem un tajā pašā laikā vīrieši šajā vecuma grupā šo emocijzīmi nelieto nemaz. Otru biežāk lietoto emocijzīmi – smieklus, vīrieši visvairāk lieto vecuma grupā no 31- 40 gadiem, bet sievietes to visbiežāk lieto vecuma grupā no 14-20 gadiem. Arī saistībā ar šo emocijzīmi parādās iezīme, ka vecuma grupā, kurā vīrieši to lieto visvairāk, sievietēm tā ir vismazāk lietotā (31-40 gadi) salīdzinot ar pārējām vecuma grupām.
Tādējādi, neiezīmējoties kopējām atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm emocijzīmju biežuma lietojumā, būtiskas atšķirības vērojamas mainoties sarunu tematam, vai lietotāja vecuma grupai, kas norāda uz to, ka emocijzīmju lietojums vīriešiem un sievietēm nav viennozīmīgs un patstāvīgs, bet mainīgs atkarībā no vecuma grupas un sarunu temata, kā arī dažāds.

Pētījumā kopumā tika izmantoti 398 www.draugiem.lv reģistrēto lietotāju komentāri, kas tika izraudzīti pēc nejaušības principa.

Izmantotie avoti:
1. Androutsopoulos J. Introduction: Sociolinguistics and computer ヨ mediated communication. Journal of Sociolinguistics 10/4, 2006. – 420.pp
2. Kas ir emocijzīmes? // https://ivis.eps.gov.lv/ivisportal/IVISFramework/PortalHelp.aspx?ivisHelpDataUrl=https://ivis.eps.gov.lv/ivisportal/Help/faq.xml#39 (skatīts 08.04.2010)
3. Derk, Daantje; Bos, Arjan E. R. Emoticons in Computer-Mediated Communication: Social Motives and Social Context. Grumbkow, Jasper. CyberPsychology & Behavior, Vol. 11 Issue 1, 2008 .-99.pp
4.Lo, Shao-Kang. The Nonverbal Communication Functions of Emoticons in Computer-Mediated Communication. CyberPsychology & Behavior, Oct2008, Vol. 11 Issue 5, 2007. -597pp

Citi raksti

Komentāri

Šis raksts tika izveidots 25, 09, 2011 pulkst. 1:29 pm ievietots Interesanti, Valoda. You can leave a response, or trackback from your own site.